Biblia SacraEpistola Ad Galatas

p. 1132 - Epistola Ad Galatas 1:1 - 1:24
p. 1133 - Epistola Ad Galatas 2:1 - 3:9
p. 1134 - Epistola Ad Galatas 3:10 - 4:20
p. 1135 - Epistola Ad Galatas 4:21 - 5:26
p. 1136 - Epistola Ad Galatas 6:1 - finisBiblia SacraEpistola Ad Galatas