Biblia SacraEpistola Ad Ephesios

p. 1137 - Epistola Ad Ephesios 1:1 - 2:2
p. 1138 - Epistola Ad Ephesios 2:2 - 3:21
p. 1139 - Epistola Ad Ephesios 4:1 - 5:2

p. 1140 - Epistola Ad Ephesios 5:2 - 6:6
p. 1141 - Epistola Ad Ephesios 6:6 - finisBiblia SacraEpistola Ad Ephesios