Biblia SacraEpistola Ad Colossenses

p. 1145 - Epistola Ad Colossenses 1:1 - 1:20
p. 1146 - Epistola Ad Colossenses 1:21 - 2:23
p. 1147 - Epistola Ad Colossenses 3:1 - 4:8
p. 1148 - Epistola Ad Colossenses 4:8 - finisBiblia SacraEpistola Ad Colossenses