Biblia SacraEpistola Jacobi

p. 1174 - Epistola Jacobi 1:1 - 1:27
p. 1175 - Epistola Jacobi 1:27 - 3:11
p. 1176 - Epistola Jacobi 3:11 - 5:9
p. 1177 - Epistola Jacobi 5:9 - finisBiblia SacraEpistola Jacobi