Biblia SacraEpistola Petri Prima

p. 1178 - Epistola Petri Prima 1:1 - 1:25
p. 1179 - Epistola Petri Prima 2:1 - 3:6
p. 1180 - Epistola Petri Prima 3:6 - 4:14
p. 1181 - Epistola Petri Prima 4:14 - finisBiblia SacraEpistola Petri Prima