Biblia SacraEpistola Petri Secunda

p. 1182 - Epistola Petri Secunda 1:1 - 2:2
p. 1183 - Epistola Petri Secunda 2:2 - 3:11
p. 1184 - Epistola Petri Secunda 3:11 - finisBiblia SacraEpistola Petri Secunda