Biblia SacraEpistola Joannis Prima

p. 1185 - Epistola Joannis Prima 1:1 - 2:14
p. 1186 - Epistola Joannis Prima 2:14 - 3:17
p. 1187 - Epistola Joannis Prima 3:17 - 5:2
p. 1188 - Epistola Joannis Prima 5:2 - finisBiblia SacraEpistola Joannis Prima