Biblia SacraEpistola Joannis Tertia

p. 1190 - Epistola Joannis Tertia 1:1 - finis


Biblia SacraEpistola Joannis Tertia