Biblia SacraEpistola Ad Romanos

p. 200, 201 - Epistola Ad Romanos 1:1 - 1:31
p. 202, 203 - Epistola Ad Romanos 1:31 - 3:21
p. 204, 205 - Epistola Ad Romanos 3:21 - 5:11
p. 206, 207 - Epistola Ad Romanos 5:12 - 7:10
p. 208, 209 - Epistola Ad Romanos 7:10 - 8:32

p. 210, 211 - Epistola Ad Romanos 8:33 - 10:10
p. 212, 213 - Epistola Ad Romanos 10:10 - 12:1
p. 214, 215 - Epistola Ad Romanos 12:1 - 14:14
p. 216, 217 - Epistola Ad Romanos 14:14 - 16:5
p. 218 - Epistola Ad Romanos 16:5 - finis


Biblia SacraEpistola Ad Romanos