Biblia SacraEpistola Jacobi

p. 301 - Epistola Jacobi 1:1 - 1:15
p. 302, 303 - Epistola Jacobi 1:16 - 3:9
p. 304, 305 - Epistola Jacobi 3:10 - finis


Biblia SacraEpistola Jacobi