Biblia SacraEpistola Petri Prima

p. 306, 307 - Epistola Petri Prima 1:1 - 2:18
p. 308, 309 - Epistola Petri Prima 2:18 - 4:14
p. 310 - Epistola Petri Prima 4:15 - finis


Biblia SacraEpistola Petri Prima