Biblia SacraEpistola Petri Secunda

p. 310, 311 - Epistola Petri Secunda 1:1 - 2:3
p. 312, 313 - Epistola Petri Secunda 2:4 - finis


Biblia SacraEpistola Petri Secunda