Biblia SacraEpistola Joannis Prima

p. 313 - Epistola Joannis Prima 1:1 - 1:2
p. 314, 315 - Epistola Joannis Prima 1:2 - 3:10
p. 316, 317 - Epistola Joannis Prima 3:10 - 5:11
p. 318 - Epistola Joannis Prima 5:11 - finis


Biblia SacraEpistola Joannis Prima