Biblia SacraEpistola Joannis Tertia

p. 319 - Epistola Joannis Tertia 1:1 - finis


Biblia SacraEpistola Joannis Tertia