Biblia SacraEpistola Ad Galatas

p. 766 - Epistola Ad Galatas - caput 1
p. 767 - caput 2, 3
p. 768 - caput 4, 5
p. 769 - caput 6 - finis


Biblia SacraEpistola Ad Galatas