Biblia SacraEpistola Ad Colossenses

p. 775 - Epistola Ad Colossenses - caput 1
p. 776 - caput 2, 3
p. 777 - caput 4 - finis


Biblia SacraEpistola Ad Colossenses