Biblia SacraEpistola Petri Prima

p. 796 - Epistola Petri Prima - caput 1
p. 797 - caput 2, 3
p. 798 - caput 4, 5 - finis


Biblia SacraEpistola Petri Prima