Biblia SacraEpistola Petri Secunda

p. 799 - Epistola Petri Secunda - caput 1, 2

p. 800 - caput 3 - finis


Biblia SacraEpistola Petri Secunda